top of page
Logo_proefekt_novoArtboard 2.png
ПОБАРАЈТЕ ИНФОРМАЦИЈА НА
 +389 70 355 095​
info@proefekt.mk

ПРОЕФЕКТНО ДО ГРАНТОВИ

И ДО ВЕШТИНИ ЗА ПОДОБРИ ЛУЃЕ НА РАБОТА И ДОМА

Purple Podiums

ПОДДРШКА
во менаџирањето проекти

ГРАНТ МЕНАЏМЕНТ.png

По изборот на проект финансиран од ЕУ, Проефект Иново може да им помогне на менаџментот и персоналот во проекти и на главните апликанти и нивните партнери. ПроЕфект  може да Ви помогне со деталите на преговарање и потпишување на договорот со донаторската програма, поставување на проектната структура и дефинирање на плановите за спроведување, до помош во мониторинг на спроведувањето на проектните активности, примената на админстративно - финансиските правила и процедури, подготвка на финансиски и програмски известувања, правење на средишна и финална оценка на успешноста и затворање на проектот.

Специфично експертите на Проефект ги обезбедуваат следните услуги за да го олеснат спроведувањето на проектите:

 • Дефинирање на условите на грант договорот со грант програмата (вклучува детални проектни активностите, временска рамка и буџет)

 • Подготовка на потребната документација за потпишување на Договорот за грант;

 • Подготовка на детален акциски план за спроведување на проектни активности - месечни, квартални и годишни

 • Развој на план за мониторинг и оценка на проектот

 • Дефинирање на работни задачи и регрутирање на персонал на сите позиции во проектот

 • Постапување по административно-финансиските процедури при спроведувањето на проектот;

 • Поддршка во постапувањето за јавни набавки согласно ПРАГ процедурите (или процедури на другите донатори)

 • Проверка на тендерската документација и/или содржината на тендерските повици за услуги/опрема/изведба на работа, во зависност од случајот;

 • Анализа и постапување за превенција од ризици кои би можеле да го загрозат успешното спроведување на проектот;

 • Олеснување на комуникацијата помеѓу организацијата и другите релевантни субјекти, вклучувајќи го и донаторската програма/договорниот орган;

 • Користење/ Набавка на софтверски аплиакција/и за поддршка во управувањето на проекти

 • Подготовка на програмски и наративни извештаи за напредокот (месечни, квартални, годишни) и финалниот извештај

 • Подддршка во процесирање на плаќањата кон коминтенти, партнерски организации

 • Поддршка во менаџирањето на помали грантови кои ги доделува главниот апликант во рамките на проектот

 • Други активности за превенција на предизвиците во спроведувањето на грант проект

 

За дополнителни информации можете да не контактирате на тел: 070 355 095 или на е-маил адресата obuki@proefekt.mk

bottom of page