top of page
Logo_proefekt_novoArtboard 2.png
ПОБАРАЈТЕ ИНФОРМАЦИЈА НА
 +389 70 355 095​
info@proefekt.mk

ПРОЕФЕКТНО ДО ГРАНТОВИ

И ДО ВЕШТИНИ ЗА ПОДОБРИ ЛУЃЕ НА РАБОТА И ДОМА

ПРОЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ И МЕНАЏИРАЊЕ 

Во рамките на катергоријата на услуги за планирање, спроведување, мониторинг и оценка на проекти и програми, ПроЕфект овозможува:

- Обуки и консултантска услуги за секоја група на надлежности при развој и менаџирање на предлог проекти, и тоа:

- Идентификување на повик за грант поддршка

- Дефинирање на тема за развој на проект 

- Развој на календар за пишување на проект

- Aнализа на состојбата/ситуацијата, и собирање на податоци (деск истражување) за клучниот проблем/и

- Развој на логичка рамка (скица/скелет на идниот проект)

- Наоѓање на партнери за учество во проeкт

- Обука/ ментортво во процесот или консултантско пишување на сите делови на апликацијата

- Развој на временски план на активности – гант чарт

- Наоѓање и регрутирање на персонал за реализација на проект

- Средување на CV во баран формат на донаторот

- Развој на буџет, наративен опис на буџетски ставки

- Пишување на референци

- Посредување во пополнување на формати и вадење на барани документи од централен

   регистар, банки, и сл.

- Пакување на проектна апликација и доставување до наведената адреса

- Вадeње на PIC, PADOR и регистрирање во ECAS, он-лајн доствување на апликацијата (на пример

   преку PROSPECT)

- Административно – финансиски процедури (PRAG)

-  Обука на кадар за реализација na проект

- Обука/консултантска поддршка за Мониторинг, Известување и Оценка на проекти

 

Покрај користењето на „Пристап на логичка рамка“ како проектна методологија, ПРОЕФЕКТ изработува проекти и во методигијата  „Раководење базирано на резултати“, и „Пристап на теорија на промени“, итн)

Следна услуга: Стратешко планирање

bottom of page