top of page
Logo_proefekt_novoArtboard 2.png

ПРОЕФЕКТНО ДО ГРАНТОВИ

И ДО ВЕШТИНИ ЗА ПОДОБРИ ЛУЃЕ НА РАБОТА И ДОМА

ПОБАРАЈТЕ ИНФОРМАЦИЈА НА
 +389 70 355 095​
info@proefekt.mk

ЗА ПРОЕФЕКТ

ПроЕфект е консултантска организација која обезбедува решенија за подобрување на организациска ефективност и унапредување на финансиска одржливост на нашите партнери и клиенти, преку поддршка во изнаоѓањето на неповратна финансиска поддршка од донаторските агенции и програми активни во Македоинијa и во регионот на Југоисточна Европа.

ВИЗИЈА НА ПРОЕФЕКТ

Креирани вештини и обезбедени ресурси во клиентските организации за нивен забрзан и одржлив раст, во постигнувањето благосостојба на заедниците каде што функционираат!  

МИСИЈА НА ПРОЕФЕКТ

ПроЕфект е обезбедувач на практични услуги и обуки за развој на вештините на персоналот ангажиран во непрофитни организации, јавни институции и бизнис заедницата за да ја подобри нивната ефикасност и да ја унапреди нивната организацисика одржливост преку експертска поддршка за обезбедување грант поддршка од донаторските агенции и програми, како и мобилизирање на локални ресурси од активности на општествената одговорност и преку локално донирање.

ПРОЕФЕКТ им помага на локалните, националните, регионалните и меѓународните развојни актери во сите фази на спроведувањето на нивните програми во Македонија и во земјите на  Југоисточна Европа

bottom of page