top of page
Logo_proefekt_novoArtboard 2.png

ПРОЕФЕКТНО ДО ГРАНТОВИ

И ДО ВЕШТИНИ ЗА ПОДОБРИ ЛУЃЕ НА РАБОТА И ДОМА

ПОБАРАЈТЕ ИНФОРМАЦИЈА НА
 +389 70 355 095​
info@proefekt.mk

КОРПОРАТИВНА ФИЛАНТРОПИЈА И ОПШТЕСТВЕНА ОДГОВОРНОСТ

Во рамките на оваа катергорија на услуги ПроЕфект овозможува:

·    Оценка на потребите на засегнатите страни (вработените, добавувачите, заедницата) во делот на 

      општествената одговорност

·    Обука и консултанстки услуги за дефинирање  приоритети и активности за корпоративна филантропија и 

     општествена одговорност на претпријатијата (Стратегија и План)

·    Поддршка во планирањето и спроведувањето конкретни активности на компаниите за корпоративна

      филантропија и општествена одговорност на претпријатијата страна на ПРОЕФЕКТ. 

·    Консултантски услуги, менторство и коучинг за  воспоставување партнерства со локалната  за корпоративно

     волонтирање на вработените.  

·    Консултантски услуги за подобрување на Известувањето за ООП за компаниите ( (Global Reporting Initiative, UN

     Global Compact Report ,итн)

Следна услуга: Социјално претриемништво

bottom of page