top of page
This course can no longer be booked.

Планирање/спроведување fundraising план!

Работилница за дефинирање и спроведување план за обезбедување средства

  • Ended
  • 9.500 Македонски денари
  • Location 1

Service Description

Изработката на стратегија за обезбедување средства е клучниот предуслов услуга која овозможува промена во начинот на финансирање на било кој правен субјект. ПроЕфект, овозможува анализа на моѓностите за финансирање, а потоа и дефинирање на приоритети и тактики за започнување си новите начини за обезбедубање средтва. Покрај поддршката во добивање грант поддршка, како наша експертиза и фокус, ПроЕфект даваме поддршка во обезбедување средства преку: -Корпоративна поддршка (донации, спонзорства, директен маркетинг, хумантирани настани, специјални настани, професионално волонтирање, креирање фондови за дадени каузи, и сл) - Поддршка од поединци (донации, специјални настани (телетони, лотарии, аукции, итн), собирање средства од врата-на-врата, стартешко донирање, оставење тестаменти и сл) - Владина Поддршка (грантови, социјални договори, обезбедување пристор, партнерства, и сл) - Економски активности (социјално претриемништво) - Членарини, и - Други начини (инвестиции во акции, удели, краудфандинг итн.)


Contact Details

  • Skopje, Macedonia (FYROM)

    + 0038970355095

    info@proefekt.mk


bottom of page